Zonguldak Teknopark A.Ş

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Zonguldak Teknopark1. TGB Nedir?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade etmektedir.

2. TGB’de kimler yer alabilir?

Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

3. TGB’de yer almanın sağladığı avantajlar nelerdir?

• Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin, bölgede yürüttükleri yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

• Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için T.C Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

• Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.

• Bölgede kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, bu çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır.

• Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

• Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlarda alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeline o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilir.

• Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Not: Tüm istisnalar girişimcinin bölgede bulunduğu süre için geçerlidir.

4. Ar-ge projesi nedir?

Ar-Ge projesi araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları belli bir amaç ve kapsam dahilinde, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi ifade etmektedir.

5. Teknopark Başvuru AşamasıZonguldak Teknopark’a Başvuru Nasıl Yapılır?

https://www.zonguldakteknopark.com/ adresinde yer alan “Ön Başvuru Formu” doldurulur. Projeye ait özet bilgi verilir. Yönetici Şirket tarafından ön başvuru incelenir, uygunsa başvuru sahibi ile iletişime geçilir.

Proje Başvuru Formu Nedir?

Başvuru formu, Girişimci bilgileri, personel bilgileri ve proje bilgileri olmak üzere üç ana bölümden oluşur.
Girişimci bilgileri bölümüne, hali hazırda Girişimcisi bulunan ve bu Girişimci ile bölgeye başvuru yaparak Girişimci merkezini taşımak isteyen ya da şube açmak isteyen Girişimciler verilerini girmelerinin yanı sıra aşağıda sıralanan evraklar portaldaki ilgili bölüme pdf uzantılı dosya şeklinde yüklenir:

• . İmza Sirküleri
• . Ticaret Sicil Gazetesi
• . Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı
• . Vergi Levhası
• . Girişimci/Ürün Broşürleri
• . Son üç yıllık kar-zarar tabloları
• . Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
• . Bilançolar

Personel bölümüne, projede çalışacak ve aynı zamanda proje yürütücüsü olacak en az bir personelin girilmiş olması gerekmektedir. Projede çalışacak diğer personeller içinse, personelin projedeki rolü ve personel sayısının belirtilmesi yeterli olacaktır.
Proje bölümüne, projeye ait tüm hedefler, yöntemler iş akışları ilgili alanlara doldurulur. Projeye ait varsa detay bilgiler ek dokumanlar şeklinde portaldan eklenebilir. Proje bilgilerinin Frascati ve Oslo Kılavuzları dikkate alınarak girilmesi gerekmektedir.
Başvuru bedeli, Zonguldak Teknopark A.Ş.’nin hesap numarasına yatırılır ve dekontu portala yüklenerek bildirim sağlanır.
Başvuru tamamlandığında sistem üzerinden değerlendirilmeye gönderilen başvuru formu ve ayrıca çıktısı da imzalı ve varsa kaşeli olarak Yönetici Şirkete teslim edilir.

Proje Değerlendirme Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin Franscati kılavuzuna göre hazırlanıp portala girilmiş olan proje, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Bilirkişilerin gerekli görmesi halinde başvuru sahipleri ile bir araya gelme, ek belge talep etme, birebir görüşme ve/veya sunum yapmalarını talep edebilir. Komisyonun olumlu karar vermesinin ardından, Zonguldak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Şirket Kurulumu/Taşıma işlemleri ve Kira Sözleşmesi nasıl gerçekleşmektedir?

Olumlu şekilde nihayete erdirilen süreçte, Girişimci yetkilisi ile Ar-Ge alanı kira sözleşmesi için yer tahsisi gerçekleşir. Girişimci firma kurulum/taşıma işlemlerini tamamladıktan sonra Kira Sözleşmesi yapılır. Ar-Ge alanının belirlenmesi, girişimcinin ihtiyaçları ve ilgili zamanda Bölge’de mevcut uygun ofis alanlarının uygunluk durumuna göre belirlenir. Ofis kiralarken Zonguldak Teknopark’ta kiralanacak ofislerde personel başına asgari 6 m2 yer ayrılması gerekmektedir.

Girişimcinin bölgeye kabulü, aşağıdaki evrakları teslim etmesi ile sonuçlanır.

• Vergi Levhası
• Tic. Sicil Gazetesi
• Oda sicil Kaydı
• Tic. Sicil Tasdikname
• İmza Sirküleri
• Vergi Dairesi Yoklama Fişi
• SGK İşyeri Sicil Belgesi
Yukarıdaki belgelerin tesliminden sonra, Maliye Bakanlığı’na (Vergi Dairesi) ve Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğü’ne bildirim yapılması amacıyla, gerekli bildirim yazıları Yönetici Şirket tarafından hazırlanarak Girişimciye teslim edilir.

6. Zonguldak Teknopark’ta Kira ve İşletme Gideri Ücreti Nasıl Alınmaktadır?

Kira ücretlendirmesi m2 başına belirlenen tutarda aylık olarak yapılmaktadır. Belirlenen tutarlar için her sene enflasyon oranına bağlı olarak güncellenmektedir. İşletme Gideri de yine m2 başına aylık olarak alınmaktadır.

7. Proje kapsamında çalışan personellerin tanımları nedir?

• Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

• Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

• Teknisyen: Meslek Lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

• Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

• Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

• Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

• Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade etmektedir.

8. Kuluçka Firması Nedir?

Kuluçka firmaları; Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan en fazla üç yıllık, proje sahibi girişimciler ya da yeni işletmelerdir.

9. Firmaların yükümlülükleri nelerdir?

4691 Sayılı Kanun kapsamında Teknopark içinde faaliyet gösteren firmaların aylık olarak doldurmakla yükümlü olduğu muafiyet belgelerini ve yıllık olarak teslim etmek zorunda oldukları faaliyet belgelerini Teknopark’a teslim etmekle yükümlüdürler. İlgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, sözleşme fesholunmuş sayılır. Fesih tahliye nedenidir.

10. TGB’de proje bittikten sonra faaliyet yürütülebilir mi?

Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemler yapılır. Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları halinde sözleşme fesholunmuş sayılır. Fesih tahliye nedenidir.

11. Proje Bitirme Belgesi Nedir?

Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede başarıyla sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgedir.

12. Ön Kuluçka Girişimcisi Nedir?

Ön Kuluçka; İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapılardır.

13. Ön Kuluçka Programı Nedir?

Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede destek sağlayan yapılardır. Bu programların genel amacı, iş fikirlerini sağlıklı gelir modelleri olan girişim şirketlerine dönüştürmek, geliştirmek ve başarı şanslarını arttırmaktır.

14. Proje yazma, fikri mülkiyet hakları gibi konularda nasıl destek sağlanmakta mıdır?

Konu ile ilgili Yönetici Şirket ve ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçilmelidir.